• Punëtori - Hartimi i Udhëzimit Administrativ për Njohjen e mësimit paraprak

  Punëtori - Hartimi i Udhëzimit Administrativ për Njohjen e mësimit paraprak

 • Trajnimi "Qytetari Aktive dhe të Drejtat e Njeriut"

  Trajnimi "Qytetari Aktive dhe të Drejtat e Njeriut"

 • Aftësimi i personave të verbër për përdorimin e kompjuterit sipas Alfabetit Braille

  Aftësimi i personave të verbër për përdorimin e kompjuterit sipas Alfabetit Braille

 • Kurse për furrtari në Qendrat Rajonale të Aftësimit Profesional 

   

   

 • Kurse për rrobaqepësi në Qendrat Rajonale të Aftësimit Profesional

  Kurse për rrobaqepësi në Qendrat Rajonale të Aftësimit Profesional 

Lajmet

Duke u bazuar në Agjencin e Statistikave të Kosovës (ASK) e cila ka prezantuar anketën e fuqisë punëtore sipas së ciles shkalla e papunësisë në Kosovë është 30.7 % dhe papunësia më e theksuar është te gjinia femrore me 34.8%, krahasuar me meshkujt,...

Lexo më shumë

Kurrikula GlobALE (KG) është një kuadër kurrikular-modular, i bazuar në kompetenca për trajnimin e arsimuesve të të rriturve në mbarë botën. Niveli i kualifikimit është një kualifikim bazë për fushën e arsimit për të rritur. Duke pasur parasyshe...

Lexo më shumë

Në bashkëpunim me Agjencionin për arsim dhe aftësim professional dhe arsimin e të rriturve në Kosovë (AAAPARr) ka filluar implementimi i projekti për zhvillimin e dy standardeve të reja profesionale përnivelin –V- të kualifikimeve(Instalues i...

Lexo më shumë

DVV International Kaukaz dhe Evropa Juglindore

VHS DVV International LogoBMZ Logo