Publikimi i pesë moduleve të Kurrikulës GlobALE

Dvv International në Kosovë ka publikuar 5,module për Arsimin e të rriturve në Kosovë.Curriculum Globale është një kurrikul bërthamë ndër-kulturore për trajnimin e arsimtarëve për të rritur në mbarë botën.Këta doracak janë punuar për përdorim praktik nga praktikuesit e arsimit për të Rritur (Trajner,arsimtar,instruktor etj),ku qëllimi kryesor është të ju ndihmojmë arsimtarëve ti adresojnë shtyllat e arsimit,rëndesinë e arsimit për të rritur për rritjen sociale dhe personale. Në këto 5 module përshkruhen shkathtësitë përkatëse për të udhëhequr, kurse të suksesshme, po ashtu ofrojnë udhëzime si të bëhet zbatimi I tyre në praktikë gjatë mësimdhënies.

Dvv International në Kosovë ka publikuar 5,module për Arsimin e të rriturve në Kosovë.Curriculum Globale është një kurrikul bërthamë ndër-kulturore për trajnimin e arsimtarëve për të rritur në mbarë botën.Këta doracak janë punuar për përdorim praktik nga praktikuesit e arsimit për të Rritur (Trajner,arsimtar,instruktor etj),ku qëllimi kryesor është të ju ndihmojmë arsimtarëve ti adresojnë shtyllat e arsimit,rëndesinë e arsimit për të rritur për rritjen sociale dhe personale. Në këto 5 module përshkruhen shkathtësitë përkatëse për të udhëhequr, kurse të suksesshme, po ashtu ofrojnë udhëzime si të bëhet zbatimi I tyre në praktikë gjatë mësimdhënies.

• Në modulin 1 - Kemi të qartësuar - të qasurit ndaj arsimit për të rritur.

• Në modulin 2  -Të nxënit e te rriturve dhe mësimdhenia per te rritur.

• Në modulin 3 - Ofrohet njohuri për Komunikimin dhe dinamika e grupit në Arsimin për te Rritur,

• Ndërsa në Modulin 4 dhe 5 kemi Metodat e arsimit per te Rritur dhe Planifikimi,Organizimi dhe vlerësimi per te rritur.

Këto module ofrojnë bazat teorike të seciles temë,është lloj udhërrëfyesi për zbatimin e përmbajtjes së tij nga trajnerët,udhëzime dhe këshilla të shumta për trajnerët në lidhje me zgjedhjen e metodave të punës,krijimin e pyetjeve të provimeve ,udhëzimin e nxënësve si te bëjnë punën individuale,përdorimin e literaturës shtesë e shumë të tjera.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings