Njohja e mësimit paraprak dhe ndërtimi i kapaciteteve të praktikuesve mbi njohjen e mësimit paraprak

Në datat 13 dhe 14 Tetor 2020, Dvv International në bashkëpunim me" Autoritetin Kombëtar i Kualifikimeve " i Kosovës ,kanë organizuar një puntori dy ditore.Ky Seminar ka për qëllim mundësimin dhe zhvillimin e politikave të mëtutjeshme për Njohjen e Mësimit Paraprak dhe ngritjen e kapaciteteve te praktikuesve të Njohjes së Mësimit Paraprak.

Në datat 13,14 Tetor 2020, Dvv International në bashkëpunim me Autoritetin Kombëtar i Kualifikimeve të Kosovës kanë organizuar një puntori dy ditore.Ky Seminar ka për qëllim mundësimin dhe zhvillimin e politikave të mëtutjeshme për Njohjen e Mësimit Paraprak dhe ngritjen e kapaciteteve te praktikuesve të Njohjes së Mësimit Paraprak.

Në trajnim ishin pjesëmarrës rreth 30 persona,koordinator,mentor dhe vlerësuesit të institucioneve qe kanë aplikuar në AKK për procesin e akreditimit të NjMP-se,ku u diskutua për Objektivat e përgjithshme të NjMP-se,detyrat e zbatimit të NjMP-se,Koordinatorin,Mentorin dhe vlerësuesit e brendshëm dhe të jashtëm.Në këtë trajnim u perfshinë edhe antarët e ekipeve vlerësuese që do të angazhohen në procesin e akreditimit të institucioneve per zbatimin e Njohjes së Mësimit Paraprak sipas fushave dhe sektoreve perkates te sigurimit te cilësisë.

 DVV International ne Kosovë mbështet vazhdimisht misionin e Autoritet Kombëtar të Kualifikimeve dhe zhvillon Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve në kontekstin e te mësuarit gjatë gjithë jetës gjithmonë në përputhje me nevojat dhe kërkesat e shoqërisë tonë.Vizioni I AKK është krijimi I një sistemi cilësor të besueshëm dhe po ashtu transparent të kualifikimeve kombëtare,kjo në mënyrë që të rriten mundësitë për lëvizje kombëtare dhe ndërkombëtare.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings