Snabdevanje centara za stručno usavršavanje u Prištini i Peći potrebnom opremom

DVV International na Kosovu ostvaruje tesnu saradnju sa Ministarstvom rada i socijalne zaštite (MRSZ), odnosno sa Agencijom za zapošljavanje u Republici Kosovo (AZRK) koja deluje kao nezavisan organ u sklopu MRSZ-a i upravlja brojem od 8 centara za stručno usavršavanje na Kosovu. Ovi centri za obuku pružaju besplatne modularne kurseve za lica koja se vode kao nezaposlena na Kosovu.

DVV International na Kosovu ostvaruje tesnu saradnju sa Ministarstvom rada i socijalne zaštite (MRSZ), odnosno sa Agencijom za zapošljavanje u Republici Kosovo (AZRK) koja deluje kao nezavisan organ u sklopu MRSZ-a i upravlja brojem od 8 centara za stručno usavršavanje na Kosovu. Ovi centri za obuku pružaju besplatne modularne kurseve za lica koja se vode kao nezaposlena na Kosovu. U nedostatku finansijskih sredstava MRSZ-a i usled starosti opreme koja se nalazi u ovim centrima za obuku, u puno navrata se ugrožava održavanje predviđenih modularnih kurseva i akreditacija i validacija programa održavanja ovih kurseva od strane Nacionalne uprave za kvalifikacije na Kosovu.    

Na zahtev Agencije za zapošljavanje u Republici Kosovo (AZRK), DVV International  je opremio dva centra za stručno usavršavanje u Prištini i Peći sa po 16 računara i 16 monitora.

Ovi uređaji će se koristiti najmanje 5 narednih godina za održavanje modularnih kurseva u profilima informacione tehnologije, kancelarijskih poslova i upravljanja privrednim subjektima. Najmanje 400 lica godišnje iz ova dva centra za stručno usavršavanje, pohađa gorepomenute kurseve.

Dati projekat je realizovan sa ciljem da se ublaži nezaposlenost i da se pruže mogućnosti za otvaranje malih preduzeća i samozapošljavanje što će podrazumevati:

· podizanje svesti o osnivanju preduzeća među licima koja će pohađati obuku;

· usavršavanje sposobnosti, veština i njihovih kompetencija u oblasti informacione tehnologije, kancelarijskih poslova i upravljanje privrednim subjektima; 

· zapošljavanje – ili samozapošljavanje polaznika kursa po pohađanju obuke.

VHS DVV International LogoBMZ Logo