Obuka trenera iz centara za stručno osposobljavanje, na osnovu ,,Curriculum GlobALE

Curriculum GlobALE (KG) predstavlja kurikularno-modularni okvir, koji počiva na kompetencijama za osposobljavanje podučavalaca odraslih širom sveta. Nivo kvalifikacija je osnovna kvalifikacija za oblast obrazovanja odraslih. S obzirom na nedostatke andragoškog znanja trenera koji sprovode stručno obrazovanje za odrasle u 7 centara za stručno osposobljavanje na Kosovu, DVV International je u saradnji sa Agencijom za zapošljavanje u Republici Kosovo (AZRK) organizovao obuke za dotične trenere, za module 3 i 4 navedene u Curriculum GlobALE.

Curriculum GlobALE (KG) predstavlja kurikularno-modularni okvir, koji počiva na kompetencijama za osposobljavanje podučavalaca odraslih širom sveta. Nivo kvalifikacija je osnovna kvalifikacija za oblast obrazovanja odraslih. S obzirom na nedostatke andragoškog znanja trenera koji sprovode stručno obrazovanje za odrasle u 7 centara za stručno osposobljavanje na Kosovu, DVV International je u saradnji sa Agencijom za zapošljavanje u Republici Kosovo (AZRK) organizovao obuke za dotične trenere, za module 3 i 4 navedene u Curriculum GlobALE. Obuke su održane u vidu seminara, od 16. do 30. aprila 2019. godine, a prisustvovalo im je 24 nova trenera koja je Agencija za zapošljavanje na Kosovu angažovala tokom poslednje 2-3 godine, nakon otvaranja novih modularnih kurseva u okviru 7 centara za stručno osposobljavanje.

Dva profesora Učiteljskog fakulteta u Prištini bila su angažovana na održavanju ovih obuka; prof. dr Deme Hoti i prof dr Naser Zabeli, koji su pre toga pokazali visoke rezultate u sprovođenju obuka po principu Curriculum GlobALE.

Oba ova profesora su direktno uključena u nastavu na Učiteljskom fakultetu u Prištini, na predmetima - celoživotno učenje i Metodika nastave.

Angažovanje svih učesnika na ovim obukama bilo je veoma veliko i konačni rezultati proizašli iz obuke pokazuju da su svi učesnici ovih seminara nakon završetka obuka u stanju da pokažu znanje stečeno po principu „Curriculum GlobALE“ za module 3 i 4 .  Poslednjih dana organizovanih seminara, svim učesnicima je uručen obrazac za ocenu predmetnih seminara, koje su popunili i predali organizatorima. 96% učesnika je seminare ocenilo maksimalnom ocenom, dok je 04% njih ocenilo seminare zadovoljavajućom ocenom (sve ocenjivačke listove možete pronaći u dosijeima o održanim seminarima).

Svi učesnici seminara izneli su potrebu za nastavkom obuke i za druge module navedene u paketu „Curriculum GlobALE“, a nastavak obuke za ostale module očekuje se tokom 2020. godine.

Primenom Curriculum GlobALE i integracijom ovog kurikuluma u ​​državne obrazovne ustanove za odrasle, poput centara za stručno osposobljavanje i srednjih strukovnih škola na Kosovu, učinak trenera i podučavalaca odraslih značajno se povećao. Nastavni rezultati, opisani u ovom nastavnom programu čine standardno jezgro koje je isto u svim zemljama i ne može se menjati.

U tom smislu, Curriculum GlobALE predstavlja svojevrsni metaokvir kompetencija za podučavaoce odraslih: nastavni rezultati navedeni u nastavnom programu predstavljaju kompetencije koje bi svi podučavaoci odraslih trebalo da poseduju, bez obzira na geografski, kulturni, institucionalni kontekst ili domen u kome rade.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.