Trajnimi i trajnerëve nga Qendrat e Aftësimit Profesional, bazuar në ,,Curriculum GlobALE”

Kurrikula GlobALE (KG) është një kuadër kurrikular-modular, i bazuar në kompetenca për trajnimin e arsimuesve të të rriturve në mbarë botën. Niveli i kualifikimit është një kualifikim bazë për fushën e arsimit për të rritur. Duke pasur parasyshe mangësitë e njohurive andragogjike të trajnerëve të cilët janë duke ofruar aftësim profesional për të rritur në kuadër të 7 Qendrave të Aftësimit Professional në Kosovë ,DVV International, në bashkëpunim me Agjencionin e Punësimit në Republiken e Kosovës (APRK), kanë organizuar trajnimet për trajnerët në fjalë, për modulet 3 dhe 4 të specifikuara në Curriculum GlobALE .

Kurrikula GlobALE (KG) është një kuadër kurrikular-modular, i bazuar në kompetenca për trajnimin e arsimuesve të të rriturve në mbarë botën. Niveli i kualifikimit është një kualifikim bazë për fushën e arsimit për të rritur. Duke pasur parasyshe mangësitë e njohurive andragogjike të trajnerëve të cilët janë duke ofruar aftësim profesional për të rritur në kuadër të 7 Qendrave të Aftësimit Professional në Kosovë ,DVV International, në bashkëpunim me Agjencionin e Punësimit në Republiken e Kosovës (APRK), kanë organizuar trajnimet për trajnerët në fjalë, për  modulet 3 dhe 4 të specifikuara në Curriculum GlobALE . Trajnimet janë mbajtur në formë të seminareve , nga  data 16-30 Prill 2019 ,dhe  kanë marrë pjesë 24 trajner të rinj të cilët janë angazhuar nga Agjencioni i Punësimit  në Kosovë gjatë 2-3 viteve të fundit  , pas hapjes së kurseve  të reja modulare  në kuadër të 7 Qendrave të Aftësimit Profesional .

Për mbajtjen e këtyre trajnimeve kanë qenë të angazhuar dy profesorët e fakultetit të Edukimit në Prishtinë; Prof.Dr.Demë Hoti dhe Prof.Dr.Naser Zabeli, të cilët edhe më parë kanë dëshmuar performancë të lartë në implementimin e trajnimeve sipas Curriculum GlobALE.

Të dy ktëta profesorë janë të kyqyr direkt në mësimdhënje në fakultetin e edukimit në Prishtinë , për lëndët – Mësimi tërëjetësor dhe Metodoligjia e mësimdhënjes.

Angazhimi i të gjithë pjesmarrësve në këto trajnime ka qenë shumë i lartë dhe rezultatet përfundimtare të daluara nga këto trajnime tregojnë se të gjithe pjesmarrësit në këto seminare , pas përfundimit të trajnimeve janë në gjendje të demonstrojnë njohurit e fituara nga ,, Curriculum GlobALE” për Modulet 3 dhe 4.  Në ditet e fundit  te Seminareve te organizuara te gjithe pjesmarresve iu eshte  dorezuar nje flete vlerësimi për seminaret në fjalë  te cilen e kane plotesuar dhe dorezuar te  organizatorët .96 ℅ e pjesmarresve kanë vlerësuar seminaret me noten maksimale, ndërsa 04 ℅ te tyre kanë vlerësuar Seminaret  me notë të kënaqëshme (Të gjitha fletat e evaluimit gjenden në  dosjet e Seminareve).

Të gjithë pjesmarresit në seminare kane shprehur nevojen për vazhdimin e trajnimeve edhe për modulet tjera të specifikuara në pakon e ,,Curriculum GlobALE” , dhe vazhdimi i trajnimeve për modulet tjera parashihet të bëhet edhe gjatë vitit 2020.

Përmes implementimit të  Curriculum GlobALE , dhe integrimit të këtij kurrikulumi në kuadër të institucioneve arsimore shtetërore për të rritur siq janë qendrat e aftësimit professional, dhe shkollat e mesme profesionale në Kosovë , është ngritur dukshëm performanca e trajnerëve dhe edukatorëve  për të rritur. Rezultatet e të nxënit të përshkruara në këtë kurrikulë ,përbëjnë thelbin standard që është konsistent në të gjitha vendet dhe nuk mund të ndryshohet.

Në këtë kuptim ,,Curriculum GlobALE” përfshin një lloj meta-kornize të kompetencave për arsimuesit e të rriturve: rezultatet e të nxënit të përcaktuara në programin mësimor përfaqësojnë ato kompetenca që të gjithë arsimuesit e të rriturve duhet t’i posedojnë, pa marrë parasysh kontekstin gjeografik kulturor ,institucional ose të domenit ku ata punojnë.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.