Punëtori - Hartimi i Udhëzimit Administrativ për Njohjen e mësimit paraprak

Trajnimi "Qytetari Aktive dhe të Drejtat e Njeriut"

Aftësimi i personave të verbër për përdorimin e kompjuterit sipas Alfabetit Braille

Kurse për furrtari në Qendrat Rajonale të Aftësimit Profesional 

 

 

Kurse për rrobaqepësi në Qendrat Rajonale të Aftësimit Profesional 

Lajmet

Duke iu referuar memorandumit të bashkëpunimit të datës 23.10.2018, të nënshkruar nga MKRS dhe DVV International , respektivisht pikes 3 të këtij memorandumi e cila ka të bëj me fuqizimin e rinise, dhe rini te shkathët dhe te pergaditur për treg...

Lexo më shumë

Duke u bazuar në Agjencin e Statistikave të Kosovës (ASK) e cila ka prezantuar anketën e fuqisë punëtore sipas së ciles shkalla e papunësisë në Kosovë është 30.7 % dhe papunësia më e theksuar është te gjinia femrore me 34.8%, krahasuar me meshkujt,...

Lexo më shumë

Kurrikula GlobALE (KG) është një kuadër kurrikular-modular, i bazuar në kompetenca për trajnimin e arsimuesve të të rriturve në mbarë botën. Niveli i kualifikimit është një kualifikim bazë për fushën e arsimit për të rritur. Duke pasur parasyshe...

Lexo më shumë

DVV International Kaukaz dhe Evropa Juglindore

VHS DVV International LogoBMZ Logo