DVV International na Kosovu

DVV International Kosovo

Državna kancelarija DVV International na Kosovu radi u oblasti obrazovanja odraslihje od 2005. godine. Cilj ovog poduhvata je da se izgradi efikasan i delotvoran sistem obrazovanja odraslih osoba.

Kosovo ima oko 1,8 miliona stanovnika i država je sa najmlađom populacijom u Evropi. Oko 28 procenata stanovništva mlađe je od 15 godina, 65 procenata ima između 15 i 64 godine. Stopa nezaposlenosti je oko 40 procenata; među mlađima od 25 godina ova stopa je procenjena na čak 75 procenata. Žene će statistički verovatnije biti pogođene nezaposlenošću tri puta više nego muškarci. Oko jedne trećine stanovništva živi ispod nacionalne granice siromaštva.

Na Kosovu, mnogim nezaposlenima nedostaju veštine koje su neophodne da bi se dobila prilika na tržištu radne snage. Zbog ovog razloga, DVV International radi sa lokalnim partnerima na poboljšanju i proširenju ponude za obrazovanje odraslih, sa posebnom pažnjom posvećenom ciljnim grupama. Specijalne ciljne grupe su žene iz seoskih oblasti, osobe sa invaliditetom i pripadnici etničkih manjinskih zajednica.

Zajedno sa različitim partnerima, DVV International je poslednjih godina pokretao i vodio brojne važne inicijative za stvaranje poboljšanog političkog i zakonskog okvira u državi za obrazovanje odraslih. Ovde spadaju naročito Zakon o obrazovanju odraslih, Zakon o stručnom obrazovanju i obuci, kao i „Strateški plan obrazovanja Kosova 2011 – 2016”.

Glavni fokus delovanja

Među centralnim tačkama delovanja DVV International na Kosovu je obuka nastavnika na polju metodologije i didaktike u obrazovanju odraslih, kako bi se pružio doprinos za poboljšanje kvaliteta. Naročito su u centru pažnje i posvećenosti DVV International-a obuka srednjoškolskih nastavnika za neformalno obrazovanje i centre za stručnu obuku, poboljšanje nastavnih planova i programa za obrazovanje odraslih i bolja saradnja između nadležnih ministarstava, NVO i privatnih ustanova za obuku u ovom sektoru.

DVV International na Kosovu takođe pruža podršku nacionalnim naporima da se obezbede strategije obrazovanja odraslih u okviru borbe protiv siromaštva. Zato Institut kvalifikuje donosioce odluka i povezuje njihovo angažovanje sa regionalnim i međunarodnim pristupima kao deo nastavka i pratećeg procesa za Confintea VI, Međunarodnu konferenciju o obrazovanju odraslih – ali isto tako i u pogledu zahteva koji proističu iz perspektive pristupanja EU. Centralna pitanja ovde su finansiranje obrazovanja odraslih iz javnog budžeta, kvalitet prilika i mogućnosti za učenje za odrasle (vrednovanje i akreditacija institucija i kurseva), kao i učestvovanje bez ikakve diskriminacije. 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.