Podrška organizacijama za obrazovanje i edukaciju odraslih (ALE) u procesu njihove akreditacije za sprovođenje Priznavanja predhodnog obrazovanja (PPO)

Projekat je počeo da se sprovodi od strane Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije (NAK), uz tehničku i profesionalnu podršku DVV International na Kosovu. DVV International i NAK putem organizovanih aktivnosti imaju za cilj da razviju kapacitete institucija za obrazovanje odraslih (ALE), uglavnom nevladinih organizacija (NVO), kroz raspodelu informacija, obuku i konsultacije za njihovu akreditaciju za komponentu PPO na Kosovu. Sve organizacije koje učestvuju u projektu biće obaveštene o procesu apliciranja za akreditaciju za PPO od strane Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije (NAK), posebno o fazama procesa i njihovim internim refleksijama koje treba uzeti u obzir za ovaj proces.

[Translate to Serbian:]

[Translate to Serbian:]

[Translate to Serbian:]

Projekat je počeo da se sprovodi od strane Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije (NAK), uz tehničku i profesionalnu podršku DVV International na Kosovu. DVV International i NAK putem organizovanih aktivnosti imaju za cilj da razviju kapacitete institucija za obrazovanje odraslih (ALE), uglavnom nevladinih organizacija (NVO), kroz raspodelu informacija, obuku i konsultacije za njihovu akreditaciju za komponentu PPO na Kosovu. Sve organizacije koje učestvuju u projektu biće obaveštene o procesu apliciranja za akreditaciju za PPO od strane Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije (NAK), posebno o fazama procesa i njihovim internim refleksijama koje treba uzeti u obzir za ovaj proces.

U okviru ovog projekta uključena je i obuka osoblja različitih organizacija, za interne procese radi obezbeđenja kvaliteta u vezi sa sprovođenjem PPO.Organizovane aktivnosti takođe naglašavaju seldeće uloge i odgovornosti praktičara PPO; koordinatori, mentori i procenjivači koji se odnose na sprovođenje PPO i proces akreditacije. Sve sesije će se odvijati na osnovu stručnosti angažovanih trenera za planirane aktivnosti i konsultanata koji su takođe uključeni u identifikaciju ciljnih grupa, kao i nedostataka u vezi sa njihovim uključivanjem u komponentu PPO.

Sprovođenje ovog projekta u saradnji sa NAK-om počelo je sa identifikacijom ciljnih grupa i korisnika kroz analizu kvalifikacija sertifikovanih u Nacionalnom okviru kvalifikacija (NOK) na Kosovu koristeći podatke iz registra kvalifikacija radi identifikacije i prikupljanja informacija o akreditovanim institucijama (sa glavnim fokusom na NVO-e) kako bi se pružile ove kvalifikacije. Nakon identifikacije, stvorena je mreža potencijalnih provajdera za sprovođenje PPO-a, koji će imati priliku da sertifikuju pojedince iz različitih sektora i oblasti kvalifikacija, kao i marginalizovane pojedince ili grupe sa različitim specifičnostima. U ovoj fazi izvršena je priprema za sesije obuke, potrebni materijali za prezentaciju PPO-a itd.

Dana 4. i 5. novembra 2021. godine organizovan je prvi informativni seminar za identifikovane organizacije kojem su prisustvovala 60 predstavnika različitih organizacija koji su iskazali interesovanje za akreditaciju svojih organizacija za sprovođenje komponente (PPO). Tokom ovog seminara razgovaralo se o politikama i procedurama za sprovođenje priznavanja PPO, ulozi praktičara za sprovođenje PPO-a, o kriterijumima i procedurama za akreditaciju PPO-a kao i o pripremi i podršci procesu apliciranja. Ova obuka je bila odlična prilika za učesnike koji su imali priliku da se informišu o detaljima PPO-a a takođe su dobili i brošuru sa osnovnim informacijama o PPO-u, Nacionalnom okviru kvalifikacija (NOK) kao i programski vodič za koordinatore, mentore i procenjivače priznavanja prethodnog obrazovanja (PPO). Projekat će se nastaviti (do druge polovine 2021. godine) sa radionicama i sesijama obuke za osoblje organizacija učesnica i drugim organizovanim aktivnostima koje će posebno naglasiti uloge i odgovornosti sledećih praktičara PPO; koordinatori, mentori i procenjivači u vezi sprovođenja PPO-a, i uključivanja konsultacija tokom procesa akreditacije za PPO.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.