Prezentacija izveštaja koji je rezultat istraživanja koji je realizovao DVV International na Kosovu, u saradnji sa Agencijom za profesionalno obrazovanje, osposobljavanje i obrazovanje za odrasle (APOOOO) na Kosovu

U okviru projekta „Razvoj kratkoročnih (modularnih) programa obrazovanja odraslih i korišćenje ovih programa u okviru šest centara za kompetencije (CK) i srednjih stručnih škola (SSŠ) na Kosovu“, dana 09. novembra 2022. godine predstavljeni su rezultati dobijeni istraživanjem prethodnog stanja tehničkih i stručnih kapaciteta CK i SSŠ.

i odobrio Nacionalni autoritet za kvalifikacije (NAK) i u skladu su sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija na Kosovu. U okviru projekta „Razvoj kratkoročnih (modularnih) programa obrazovanja odraslih i korišćenje ovih programa u okviru šest centara za kompetencije (CK) i srednjih stručnih škola (SSŠ) na Kosovu“, dana 09. novembra 2022. godine predstavljeni su rezultati dobijeni istraživanjem prethodnog stanja tehničkih i stručnih kapaciteta CK i SSŠ.

Učesnici ove radionice bili su predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija (MONTI), CK-a i SSŠ-a.

Prema autorima istraživačkog izveštaja, Muhamer Ibriqi i Jetmir Berisha, istraživanje u vezi sa potrebom obezbeđivanja i sprovođenja kratkoročnih modularnih kurseva u institucijama za profesionalno obrazovanje i obuku (IPOO) poslužiće potrebama Agencije za profesionalno obrazovanje, osposobljavanje i obrazovanje odraslih (APOOOO), MONTI-u i drugim akterima na Kosovu, kao vodič za izradu nastavnih planova i programa i neophodnih obrazovnih programa za ovu komponentu kvalifikacija, na osnovu specifičnosti tržišta rada u zemlji.

Autori su istakli da su deo ankete bile 14 stručne škole iz različitih gradova u Republici Kosovo, uključujući Prištinu, Prizren, Mitrovicu, Đakovicu, Gnjilane, Uroševac, Podujevo, Lipljan, Vučitrn, Skenderaj, Mališevo i Vitinu, koji su putem odgovora na 28 otvorenih i zatvorenih pitanja, dobili priliku da predstave realno stanje i prikažu mogućnosti ponude kratkoročnih kurseva za SO u zavisnosti od uslova koje škole imaju. Takođe, kroz upitnik, škole su imale priliku da izraze svoje zahtjeve u pogledu ispunjenja svojih potreba za realizaciju obuka za nastavnike, odnosno za opremanje radionica za realizaciju stručne prakse.

Prema Ibriqi i Berisha, podaci prikupljeni istraživanjem stvaraju mogućnosti za procenu, analizu i poređenje između IOSO-a, u vezi sa obezbeđivanjem i sprovođenjem kratkih modularnih programa, ali i za identifikaciju potreba i mogućnosti trenutnog obrazovnog sistema na Kosovu u vezi sa ovom komponentom. Razvoj i sprovođenje novih programa za SO će omogućiti povećanje inkluzivnog pristupa u programima obrazovanja za odrasle, posebno marginalizovanim grupama i drugim grupama odraslih, koje su napustile obrazovni proces na Kosovu.

Inače, izrada novih programa za SO u okviru projekta koji sprovodi APOOOO, uz podršku DVV International, biće zasnovan na standardima koje je validirao

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.