Konferencija – “Promocija obrazovanja odraslih (OO) na Kosovu ” i Kampanja - “Otvorena vrata za OO (ALE) na Kosovu”

Konferencija – „Promocija obrazovanja odraslih (OO) na Kosovu“ i drugo izdanje kampanje „Otvorena vrata za OO (ALE) na Kosovu“ organizovane su od strane DVV International u saradnji sa svim organizacijama članicama Mreže ALE – NK (Mreža za obrazovanje i osposobljavanje odraslih na Kosovu). Konferencija je održana 23. novembra u prostorijama Klan Arena u Prištini, dok je Kampanja – Otvorena vrata za OO (ALE) na Kosovu održana 24. novembra 2023. godine u prostorijama organizacija učesnica u nekoliko različitih regiona Kosova.

 

Svrha konferencije – „Promocija obrazovanja odraslih (OO) na Kosovu“ je bila da uključi sve zainteresovane strane u oblasti obrazovanja odraslih (ALE) i celoživotnog učenja na Kosovu, kroz podsticanje diskusije i razmene iskustava za određivanje neophodnih alata i mehanizama u staranju sveobuhvatnog sistema obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja na Kosovu. Na ovoj konferenciji je prisustvovalo oko 70 učesnika, predstavnika javnih i privatnih institucija, NVO, OCD i ostalih provajdera OO na Kosovu.

 

Konferencija – „Promocija obrazovanja odraslih (OO) na Kosovu“ i drugo izdanje kampanje „Otvorena vrata za OO (ALE) na Kosovu“ organizovane su od strane DVV International u saradnji sa svim organizacijama članicama Mreže ALE – NK (Mreža za obrazovanje i osposobljavanje odraslih na Kosovu). Konferencija je održana 23. novembra u prostorijama Klan Arena u Prištini, dok je Kampanja – Otvorena vrata za OO (ALE) na Kosovu održana 24. novembra 2023. godine u prostorijama organizacija učesnica u nekoliko različitih regiona Kosova.  

Svrha konferencije – „Promocija obrazovanja odraslih (OO) na Kosovu“ je bila da uključi sve zainteresovane strane u oblasti obrazovanja odraslih (ALE) i celoživotnog učenja na Kosovu, kroz podsticanje diskusije i razmene iskustava za određivanje neophodnih alata i mehanizama u staranju sveobuhvatnog sistema obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja na Kosovu. Na ovoj konferenciji je prisustvovalo oko 70 učesnika, predstavnika javnih i privatnih institucija, NVO, OCD i ostalih provajdera OO na Kosovu.

Konferenciju je otvorila gđa. Ryve Prekorogja, predsednik Upravnog odbora Mreže ALE-NK, koja se zahvalila učesnicima i partnerima na njihovom doprinosu u oblasti obrazovanja odraslih na Kosovu. Konferencija je obuhvatila izlaganja članova mreže ALE-NK, koja su se bavila razvojem i izazovima u ovom sektoru.

U tom kontekstu, g. Ramadan Alija, Direktor DVV International-a na Kosovu predstavio je „Strategiju zastupanja za obrazovanje odraslih na Kosovu razvijenu od strane mreže ALE-NK na Kosovu“ sa posebnim osvrtom na strateške ciljeve za jačanje mreže ALE-NK i zagovaranje obrazovanja odraslih.

Zatim je, gđa. Ryve Prekorogja – rukovodilac Sektora celoživotnog obrazovanja – MONTI i rukovodilac Odbora neformalne mreže ALE-NK, elaborirala temu „Celoživotno obrazovanje i uticaj na karijeru odraslih“. Ona je istakla značaj celoživotnog učenja u ličnom razvoju. Ministarstvo obrazovanja na Kosovu angažovano je na projekte za odrasle, uključujući obuku za zapošljavanje i razne programe. Međutim, izazovi kao što su nedostatak finansiranja i potreba za saradnjom i akreditacijom institucija se nastavljaju.

G. Muhamer Ibriqi, stručni službenik za standarde i kvalifikacije iz Agencije za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje, i osposobljavanje odraslih (APOOOO), je govorio o temi „Obrazovanje odraslih (OO) u okviru 6 centara kompetencija“, i radu i aktivnostima Agencije koje se odnose na komponente obrazovanja odraslih.

Zatim je, g. Gani Ismajli iz Agencije za zapošljavanje Republike Kosovo (AZRK) predstavio „Stručno osposobljavanje u okviru 7 Centara za stručno osposobljavanje (CSO) na Kosovu“, kao izazove i mogućnosti za obuku i razvoj veština za nezaposlene, navodeći potrebu za donacije i digitalne izazove sa kojima se institucija suočava.

Filloreta Kuqi, rukovodilac sektora neformalnog obrazovanja iz MKOS, izložila je temu „Razvoj neformalnog obrazovanja za mlade i odrasle u okviru Omladinskih centara (OC) na Kosovu“, predstavljanjem ključne uloge državnih institucija u neformalnom obrazovanju odraslih i projekata koje ova institucija podržava. Ona je istakla da omladinski centri treba da nude programe obrazovanja i obuke koji služe kao izvor novih znanja i veština za mlade, pripremanje za tržište rada i promociju odgovornosti u društvu.

Ova konferencija je završena panel diskusijom predstavnika organizacija članica neformalne mreže ALE-NK. Tema diskusije bila je „Mreža ALE-NK i dalji razvoj obrazovanja odraslih na Kosovu“, koja se odnosila na planove institucija za osiguranje kvaliteta i unapređenje obrazovanja odraslih, potrebe za izmenama zakonskog okvira za promenu obrazovanja odraslih na lokalnom nivou itd. Dakle, u zaključku, povećanje veština zagovaranja za mrežu ALE-NK je od suštinskog značaja za promociju obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja, koji direktno utiču na poboljšanje ekonomskih i društvenih rezultata društva. Sve preporuke koje su proizašle sa ove konferencije bile su upućene glavnim nosiocima i donosiocima odluka obrazovanja odraslih na Kosovu.

Drugo izdanje /2023 - Kampanja “Otvorena vrata za OO (ALE) na Kosovu”

Pod motom „Otvorena vrata za obrazovanje odraslih na Kosovu“, drugo (tradicionalno) izdanje kampanje organizovale su organizacije članice Mreže ALE-NK. Sve organizacije članice Mreže ALE NK, ali i druge organizacije za obrazovanje odraslih iz Republike Kosovo, koje su izrazile želju da se pridruže kampanji „Otvorena vrata za OO (ALE)“, otvorile su svoja vrata posetiocima (odraslim) iz različitih gradova i regiona Republike Kosovo radi informisanja o ponudama i programima obrazovanja odraslih u regionima u kojima deluju. Aktivnosti su organizovale organizacije članice ALE NK i druge organizacije učesnice, a održane su unutar njihovih prostorija.

Aktivnosti su održane u tri centra za kompetenciju (CK) – CK „Shtjefën Gjeçovi“ u Prištini, CK u Srbici i CK „11 Marsi“ u Prizrenu. Takođe, promovisanje usluga za obuku odraslih je obavljeno u tri centra za stručno osposobljavanje: CSO - Prizren, CSO - Uroševac i CSO - Mitrovica. Pored toga, programi za obrazovanje odraslih promovisani su i u Omladinskim centrima (OC), kao što su OC – „HAREJA“, OC – „Avoko“ - Dragaš, OC – Obilić. Promotivne aktivnosti su takođe organizovane u prostorijama Evropskog koledža na Kosovu (ECK) kao i od strane NVO Kosovski obrazovni centar (KEC).

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.