Konferencija „Budućnost obrazovanja odraslih na Kosovu"

DVV International (Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola) je u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT), Ministarstvom rada i socijalne zaštite (MRSZ), Ministarstvom kulture, omladine i sporta (MKOS) i drugim obrazovnim akterima u Republici Kosovo, organizovao ,Konferenciju –„Budućnost obrazovanja za odrasle na Kosovu“- koja je održana dana 22. novembra 2019. u Hotelu ,Sirius’ u Prištini.

DVV International (Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola) je u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT), Ministarstvom rada i socijalne zaštite (MRSZ), Ministarstvom kulture, omladine i sporta  (MKOS) i drugim obrazovnim akterima u Republici Kosovo, organizovao ,Konferenciju –„Budućnost obrazovanja za odrasle na Kosovu“- koja je održana dana  22. novembra 2019. u Hotelu ,Sirius’ u Prištini. Ovoj konferenciji je prisustvovalo 115 osoba, predstavnici državnih institucija, nevladinih organizacija i drugih pružalaca obrazovanja odraslih na Kosovu. Konferencija je organizovana kako bi se analiziralo trenutno stanje obrazovanja odraslih na Kosovu i identifikovali naredni i nužni koraci za razvoj obrazovanja odraslih . Na osnovu sprovođenja Belemskog okvira za akciju (Belem Framework for Action ), i srednjoročne revizije akcionog plana, tokom ove konferencije analizirano je sprovođenje preporuka proizašlih iz CONFINTEA-VI, predstavljen je do sada postignut napredak i upućene su  preporuke potrebne za postizanje svetske agende -2030 u oblasti obrazovanja odraslih na Kosovu. S obzirom na globalnu agendu za obrazovanje odraslih - 2030, svi učesnici su se složili da je neophodno da Kosovo bude uvršćeno u ovu agendu, da se odgovori na dosadašnja dostignuća i donesu potrebne preporuke za sprovođenje neophodnih mera, za dalji razvoj obrazovanja odraslih u Republici Kosovo.

Ovu konferenciju je otvorio g. Ramadan Alija - direktor kancelarije DVV International na Kosovu, dok su se prisutnima obratili predstavnici MONT-a - gđa Valbona Fetiu Mjeku - direktorka Odeljenja za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih , gđa Jehona Rexha - MRSZ - direktorka Odseka za stručno osposobljavanje i g. Vedat Jashari - MKOS - Odeljenje za omladinu, kulturu i sport. Tokom ove konferencije predstavljene su različite teme o trenutnom stanju obrazovanja odraslih na Kosovu, i iznete su preporuke sa posebnim fokusom na potrebom za daljim promenama i daljem razvoju obrazovanja odraslih na Kosovu. Izlagači i teme obrađeni tokom ove konferencije bili su:

Gđa Radica Berishaj  -MONT,,Aktuelna situacija, izazovi i potreba za daljim razvojem  ARr“ ;

G.Shpëjtim Kalludra -MRSZ ,,Tražene veštine, shodno zahtevima tržišta rada“;

G. Vedat Jashari – MKOS „Omladinski centri - potencijal za razvoj neformalnog obrazovanja na Kosovu“;

G.prof dr Blerim Saqipi - UP „Aktivno građanstvo i demokratizacija kao sastavni deo ARr-a“;

G. Ramadan Alija - DVV International, „Globalna agenda -2030 i uloga obrazovanja odraslih“. 

U drugom delu ove konferencije organizovane su tri radionice, sa različitim radnim grupama, koje su imale za cilj analizu i odgovor kroz akcioni plan, kroz preporuke na polju:

  • politika 
  • upravljanja
  • finansiranja
  • uključivosti i ravnopravnosti
  • kvaliteta u obrazovanju odraslih
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.