საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები:

თავის საქმიანობას DVV International-ი მიკრო, მეზო და მაკრო დონეზე ჰოლისტური (მრავალმხრივი, კომპლექსური და ინოვაციური) განათლების გზით, ძირითადად, შემდეგი მიმართულებებით ახორციელებს:

  • სიღარიბის შემცირება კარიერული ზრდისა და დასაქმების გზით
  • სამოქალაქო განათლება
  • განათლება კულტურის სფეროში
  • ნდობის აღდგენა და კონფლიქტის პრევენცია
  • ქსელური მუშაობა
  • ზრდასრულთა განათლების ლობირება, ადვოკატირება და პოპულარიზაცია
VHS DVV International LogoBMZ Logo