Potpisan je sporazum o saradnji između DVV International i APOOOO

Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola (DVV International) i Agencija za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje i obrazovanje odraslih (APOOOO), 10. juna 2022. godine, potpisali su ugovor o saradnji u cilju sprovođenja projekta „Razvoj kratkoročnih (modularnih) programa obrazovanja odraslih i korišćenje ovih programa u okviru šest centara kompetencija (CK) i srednjih stručnih škola (SSŠ) na Kosovu”.

Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola (DVV International) i Agencija za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje i obrazovanje odraslih (APOOOO), 10. juna 2022. godine, potpisali su ugovor o saradnji u cilju sprovođenja projekta „Razvoj kratkoročnih (modularnih) programa obrazovanja odraslih i korišćenje ovih programa u okviru šest centara kompetencija (CK) i srednjih stručnih škola (SSŠ) na Kosovu”.

Razvoj novih programa za obrazovanje odraslih (OO) će se zasnivati na istraživanju prethodnog stanja tehničkih i profesionalnih kapaciteta šest CK-a i osam odabranih stručnih škola iz osam glavnih regiona na Kosovu (Priština, Podujevo, Prizren, Peć, Uroševac, Mitrovica, Gnjilane i Đakovica). Njihov razvoj će se takođe zasnivati na standardima koji su validirani i odobreni od strane Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije (NAK) i u skladu su sa nacionalnim okvirom kvalifikacija na Kosovu.

Štaviše, razvoj i implementacija ovih novih programa za OO omogućiće povećanje sveobuhvatnog pristupa programima za obrazovanje odraslih, posebno marginalizovanim grupama, i drugim grupama odraslih koje su isključene iz obrazovnog procesa na Kosovu.

Inače, misija APOOOO-a je da pruži snažnu podršku razvoju OO-a na Kosovu, u skladu sa ciljevima postavljenim u novom Strateškom planu obrazovanja na Kosovu (SPOK) i Akcionom planu 2022-2026. Da bi ispunio svoju svrhu, APOOOO ima za cilj da postigne razvoj OO-a u odnosu na potrebe savremene tehnologije, tržišta rada i socijalnog razvoja zemlje; Obezbeđivanje socijalnog partnerstva na svim nivoima i u svim fazama planiranja, razvoja i sprovođenja programa OO; Integrisati obrazovanje, obuku i rad u perspektivu celoživotnog učenja. APOOOO je dostupan i fleksibilan za ceo sistem profesionalnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, na osnovu  kompetencije kao i u zavisnosti od potreba svakog pojedinca i društva, kao nosilac ekonomskog razvoja Kosova i povećanja zaposlenosti.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.