Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi në mes të DVV International dhe AAAPARr

Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar i Bashkësisë së Shkollave të Larta Popullore Gjermane (DVV International) dhe Agjencia për Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe Arsimin e të Rriturve (AAAPARr), më 10 qershor 2022, kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me qëllim të zbatimit të projektit "Zhvillimi i programeve afatshkurtra (modulare) të arsimit për të rritur dhe përdorimi i këtyre programeve në kuadër të gjashtë Qendrave të Kompetencës (QK) dhe shkollave të mesme profesionale (SHKMP) në Kosovë”.

Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar i Bashkësisë së Shkollave të Larta Popullore Gjermane (DVV International) dhe Agjencia për Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe Arsimin e të Rriturve (AAAPARr), më 10 qershor 2022, kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me qëllim të zbatimit të projektit "Zhvillimi i programeve afatshkurtra (modulare) të arsimit për të rritur dhe përdorimi i këtyre programeve në kuadër të gjashtë Qendrave të Kompetencës (QK) dhe shkollave të mesme profesionale (SHKMP) në Kosovë”.

Zhvillimi i programeve të reja për arsimin e të rriturve (ARr) do të bazohet në një hulumtim të gjendjes paraprake të kapaciteteve teknike dhe profesionale të gjashtë QK-ve dhe tetë shkollave të zgjedhura profesionale nga tetë rajonet kryesore në Kosovë (Prishtinë, Podujevë,
Prizren, Pejë, Ferizaj, Mitrovicë, Gjilan dhe Gjakovë). Gjithashtu, zhvillimi i tyre do të bazohet në standardet e validuara dhe të miratuara nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) dhe në harmoni me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve në Kosovë.

Për më tepër, zhvillimi dhe implementimi i këtyre programeve të reja të ARr do të mundësojë rritjen e qasjes gjithëpërfshirëse në programet e arsimit për të rritur, në veçanti për grupet e margjinalizuara, dhe grupet tjera të të rriturve, të larguara nga procesi i arsimit në Kosovë.

Ndryshe, misioni i AAAPARr-së është qe t’i jap një mbështetje të fuqishme zhvillimit të ARr në Kosovë, në përputhje me objektivat e parapara në Planin e ri Strategjik të Arsimit në Kosovë (PSAK) dhe Planin e Veprimit 2022-2026 . Për përmbushjen e qëllimit të saj, AAAPARr synon të arrijë zhvillimin e ARr në lidhje me nevojat e teknologjisë moderne, tregun e punës dhe zhvillimit social të vendit; Sigurimin e partneritetit social në të gjitha nivelet dhe në të gjitha fazat e planifikimit, zhvillimit dhe zbatimit të programeve të ARr; Integrimin e arsimit, aftësimit, dhe punës në këndvështrimin e të mësuarit gjatë gjithë jetës. AAAPARr është në dispozicion dhe fleksibil për të gjithë sistemin e arsimit profesional dhe arsimit për të rritur, në bazë të kompetencës, në funksion të nevojave të çdo individi dhe shoqërisë, si bartës i zhvillimit të ekonomisë së Kosovës dhe rritjes së punësimit.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.