Razvoj standarda zanimanja za nivo -V- kvalifikacija za profile instalater grejanja i klimatizacije i krojač

U saradnji sa Agencijom za stručno obrazovanje i osposobljavanje i obrazovanje odraslih na Kosovu (ASOOOO) krenula je realizacija projekta za razvoj dva nova profesionalna standarda za nivo -V- kvalifikacija (instalater grejanja i klimatizacije i krojač). Projekat ima za cilj da razvije standarde za nivo -V- kvalifikacija ove dve profesije čemu će prethoditi izrada programa i početak njihove primene u srednjim strukovnim školama i centrima kompetencije na Kosovu.

U saradnji sa Agencijom za stručno obrazovanje i osposobljavanje i obrazovanje odraslih na Kosovu (ASOOOO) krenula je realizacija projekta za razvoj dva nova profesionalna standarda za nivo -V- kvalifikacija (instalater grejanja i klimatizacije i krojač). Projekat ima za cilj da razvije standarde za nivo -V- kvalifikacija ove dve profesije čemu će prethoditi izrada programa i početak njihove primene u srednjim strukovnim školama i centrima kompetencije na Kosovu.

Projekat će konkretno obuhvatiti:

· Izbor osoba (stručnjaka) koji se bave razvojem standarda V nivoa kvalifikacija za obrazovne profile Instalateri grejanja i klimatizacije i krojač.

· Razvoj standarda u saradnji sa ASOOOO, srednjim strukovnim školama, centrima kompetencije i organizacijama koje zastupaju preduzeća na Kosovu;

· Standardi razvijeni za odnosne obrazovne profile za -V- nivo kvalifikacija biće predati ASOOOO, MONT-u, AKO-u i drugim relevantnim akterima za stručno obrazovanje i osposobljavanje i obrazovanje odraslih na Kosovu;

Razvoj standarda zanimanja za nivo -V- kvalifikacija za dve gore pomenute profesije rezultat je prethodnih istraživanja koja su sprovedena u saradnji sa Agencijom za obrazovanje, stručno osposobljavanje i obrazovanje odraslih (ASOOOO), koja je služila za prikupljanje podataka na osnovu obrazovnih profila ponuđenih u državnim srednjim strukovnim školama i centrima kompetencija na Kosovu. Ovo istraživanje je poslužilo ASOOOO-u i drugim akterima na Kosovu kao vodič za razvoj standarda neophodnih obrazovnih profesija za V nivo kvalifikacija, na osnovu specifičnosti i potreba tržišta rada u Republici Kosovo. Dva obrazovna profila koja je ASOOOO izabrao, za koje će se razviti standardi profesije za V- nivo kvalifikacija, nastali su kao nužnost i odgovaraju zahtevima tržišta rada na Kosovu, a nakon njihove realizacije pristupiće se osmišljavanju programa i njihovoj primeni u srednjim strukovnim školama i centrima kompetencija.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.