Edukimi për qytetari aktive dhe të drejtat e njeriut

Dvv International në bashkëpunim me OJQ - KEC (Qendra e Arsimit në Kosovë), organizoi trajnimin treditor “Edukimi për qytetari aktive dhe të drejtat e njeriut”. Qëllimi i këtij trajnimi ishte Ngritja e Kapaciteteve të të Rinjve dhe Mësimdhënësve nga Lëndët Sociale dhe Njohja me Konceptet e Qytetarisë Aktive dhe të Drejtave të Njeriut. Pjesëmarrësit në trajnim u përzgjodhën përmes një thirrjeje të hapur të publikuar në kanalet zyrtare të komunikimit të KEC dhe rrjeteve sociale. Trajnimi u organizua në disa sesione dhe pjesëmarrësit u prezantuan dhe u folën për punën e tyre dhe përvojën që do të sjellin në trajnim. Gjithashtu, gjatë këtij sesioni u shfaq një film i shkurtër për të nxitur debatin mbi respektimin e të drejtave të njeriut dhe parimet kundër diskriminimit.

Dvv International në bashkëpunim me OJQ - KEC (Qendra e Arsimit në Kosovë), organizoi trajnimin treditor “Edukimi për qytetari aktive dhe të drejtat e njeriut”. Qëllimi i këtij trajnimi ishte Ngritja e Kapaciteteve të të Rinjve dhe Mësimdhënësve nga Lëndët Sociale dhe Njohja me Konceptet e Qytetarisë Aktive dhe të Drejtave të Njeriut. Pjesëmarrësit në trajnim u përzgjodhën përmes një thirrjeje të hapur të publikuar në kanalet zyrtare të komunikimit të KEC dhe rrjeteve sociale. Trajnimi u organizua në disa sesione dhe pjesëmarrësit u prezantuan dhe u folën për punën e tyre dhe përvojën që do të sjellin në trajnim. Gjithashtu, gjatë këtij sesioni u shfaq një film i shkurtër për të nxitur debatin mbi respektimin e të drejtave të njeriut dhe parimet kundër diskriminimit.

Në sesione, trajnimi mbuloi temat kryesore të mëposhtme:

Kuptimi i qytetarisë aktive;

Paragjykimet dhe stereotipet kulturore;

Të drejtat e njeriut;

Aktivizimi i qytetarisë aktive;

Roli i organizatave të shoqërisë civile (OSHC) në promovimin e qytetarisë aktive dhe të drejtave të njeriut;

Të gjitha këto sesione janë siguruar përmes detyrave të ndryshme dhe punës në grup. Për të siguruar përhapjen e mëtejshme të njohurive dhe aftësive, sesioni përfundimtar i trajnimit u fokusua më shumë në përgatitjen e planeve individuale të ardhshme, ku të gjithë pjesëmarrësit planifikonin detyra specifike për t'i kryer në vendin e tyre të punës dhe ku zhvillojnë aktivitetin e tyre të përditshëm. Të gjithë pjesëmarrësit plotësuan pyetësorin e vlerësimit të trajnimit në fund të trajnimit. Gjetjet e vlerësimeve dhe përshtypjeve gjatë seancës reflektuese tregojnë se 95% e pjesëmarrësve i vlerësuan këto trajnime me notën maksimale, prandaj mund të konstatojmë se trajnimi ka ndikuar shumë në përmirësimin e njohurive të tyre për qytetarinë aktive dhe të drejtat e njeriut.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.