Java e të mësuarit gjatë gjithë jetës 

Trajnimi "Ngritja e njohurive të të rinjëve kosovarë për të qenë qytetar aktiv, që kontribuojnë në arritjen e drejtësisë shoqërore dhe në ndërtimin e një shoqërie kohezive" 

Java e të mësuarit gjatë gjithë jetës 

Konferenca "Përmisimi i cilësisë në sistemin a AAP-së dhe ARr-së në Kosovë"

Hapja e kursit të rrobaqepsisë në kuadër të Qendrës Rajonale të Aftësimit Profesional në Prizren 

Moduli i 5-të i trajnimit "Curriculum globALE" 

Konferenca- ,,Edukimi multikulturor dhe ndërkulturor në Kosovë“

Mësimi i gjuhës gjermane përmes Portalit online,,Ich-will-Deutsch-Lernen“(IWDL) në Kosovë 

Arsimimi i të rriturve në Kosovë

DVV international në Kosovë është duke avancuar dhe mbështetur strukturat lokale për arsimin e të rriturve, si një kontribut për zhvillimin shoqëror dhe ekonomik në Kosovë përmes mbështetjes së strukturave të ofruesve të arsimit për të rritur duke Shkëmbyer përvojat si dhe rrjetëzimit të arsimit për të rritur:

 • Trajnimi dhe kualifikimi i ekspertëve për Arsimin e të Rriturve dhe atë të Vazhdueshëm.
 • Ndërtimi i sistemeve për zhvillimin e arsimit cilësor për të rritur.
 • Për të avancuar strukturat arsimore të kyçura në arsimimin e të rriturve.
 • Arsimim të vazhdueshëm për individ profesional të profesioneve të ndryshme dhe shumëfishime për arsimin e të rriturve në Kosovë.
 • Rritja e gjasave për punësim / arsimi dhe trajnimi i vazhdueshëm për të rritur. 

Mbështetja dhe zhvillimi i programeve të reja në fushën e arsimit për të rritur, në fushat e:

 • Përmirësimit të punësimit, posaçërisht për gjeneratat e reja, minoritetet dhe grupet shoqërore me nevoja të veçanta.
 • Përmirësimit të cilësisë dhe gamës së shërbimeve të ofruara arsimore.
 • Ndërtimit të demokracisë, dhe pjesëmarrjen aktive të qytetarëve.

Ngritjen e rëndësisë së arsimit për të rritur përbrenda sistemit arsimor të Kosovës përmes:

 • Lobimit dhe bashkëpunimit në arsimin për të rritur me autoritetet arsimore në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar.
 • Lobimit për legjislacion të arsimit për të rritur.
 • Ngritjes së vetëdijes publike mbi sektorin e arsimit për të rritur.
 • Promovimit dhe organizimit të konferencave, seminareve dhe aktiviteteve të tjera.
 • Promovimit të pjesëmarrjes në ngjarje rajonale dhe ndërkombëtare.
 • Publikimit dhe shpërndarjes së literaturës përkatëse.
 • Hulumtimit në sektorin e Arsimit për të Rritur.

 

 

 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.