Kurse për profesionet Rrobaqepësi, Floktari, dhe Furrtari në Qendrat Rajonale të Aftësimit Profesional në Gjakovë dhe në Prizren

Në Republikën e Kosovës ekzistojnë 8 Qendra Rajonale të Aftësimit Profesional të cilat ofrojnë kurse modulare pa pagesë 3-6 mujore për profesione te ndryshme. Këto Qendra Trajnuese janë të dedikuara për personat e regjistruar si të pa punë, dukë u bazuar në nevojat e tregut të punës.

DVV International në bashkëpunim me Qendrat e Aftësimit Profesional në Gjakovë dhe në Prizren ka mundësuar  hapjen e tri  kurseve të reja në kuadër të këtyre Qendrave trajnuese për profesionet  Rrobaqepësi, Floktari dhe Furrtari.

Projekti është vazhdimësi e dy viteve të kaluara, i cili ka filluar me përgatitjen e programeve trajnuese, liferimin e pajisjeve të nevojshme për trajnim - të cilat janë dorëzuar në të dy qendrat trajnuese, dhe regjistrimin e pjesëmarrësve për trajnime. Për shkak të numrit të madh të personave të paraqitur për pjesëmarrje në këto kurse, dhe kërkesave të tregut të punës për profesionet e cekura më lartë në rajonet e Gjakovës dhe  Prizrenit, mbështetja e ofruar nga DVV International për realizimin  e këtyre kurseve, është duke vazhduar edhe gjatë vitit 2018. Deri më tani rreth 300 persona të pa punë, kryesisht të gjinisë femërorë, kanë përfunduar kurset modulare në profesionet e cekuar më lartë, ndërsa deri në fund të  vitit 2018 parashihet që ky numër të rritet në 450 persona të cilat do të kenë mundësi më të mira për punësimin apo vetëpunësimin e tyre. 

Statistikat zyrtare të personave të regjistruar si të pa punë në Kosovë janë 30.05 % , ndërsa 68 % të tyre i takojnë gjinisë femërorë. Sipas statistikave të dalura nga  Hulumtimi i realizuar gjatë vitit 2017 nga DVV International dhe Agjencia e Punësimit në Republikën e Kosoves, 80% të personave të cilët kanë përfunduar kurset e Rrobaqepësisë, Floktarisë dhe Frutarisë , janë punësuar me një pagë mujore, ose kanë hapur një  biznes të vogël.Pilotimi i këtij projekti nga DVV international, në kuadër të Qendrave të Aftësimit Profesional në Gjakovë dhe në Prizren, është duke  krijuar një qëndrueshmëri të përgjithshme financiare, dhe parashihet që nga fillimi i vitit 2019,të gjitha kostot e nevojshme për vazhdimin e kurseve të lartpërmendura në qendrat trajnuese ne Gjakovë dhe në Prizren,do të mbulohen nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale , respektivisht nga Agjencinë e Punësimit në Republikën e Kosovës, dhe nuk do të ketë nevojë për mbështetje të mëtutjeshme financiare nga DVV International. 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.