Publikimi i pesë moduleve të Kurrikulës GlobALE

Dvv International në Kosovë ka publikuar 5,module për Arsimin e të rriturve në Kosovë.Curriculum Globale është një kurrikul bërthamë ndër-kulturore për trajnimin e arsimtarëve për të rritur në mbarë botën.Këta doracak janë punuar për përdorim praktik nga praktikuesit e arsimit për të Rritur (Trajner,arsimtar,instruktor etj),ku qëllimi kryesor është të ju ndihmojmë arsimtarëve ti adresojnë shtyllat e arsimit,rëndesinë e arsimit për të rritur për rritjen sociale dhe personale. Në këto 5 module përshkruhen shkathtësitë përkatëse për të udhëhequr, kurse të suksesshme, po ashtu ofrojnë udhëzime si të bëhet zbatimi I tyre në praktikë gjatë mësimdhënies.

Dvv International në Kosovë ka publikuar 5,module për Arsimin e të rriturve në Kosovë.Curriculum Globale është një kurrikul bërthamë ndër-kulturore për trajnimin e arsimtarëve për të rritur në mbarë botën.Këta doracak janë punuar për përdorim praktik nga praktikuesit e arsimit për të Rritur (Trajner,arsimtar,instruktor etj),ku qëllimi kryesor është të ju ndihmojmë arsimtarëve ti adresojnë shtyllat e arsimit,rëndesinë e arsimit për të rritur për rritjen sociale dhe personale. Në këto 5 module përshkruhen shkathtësitë përkatëse për të udhëhequr, kurse të suksesshme, po ashtu ofrojnë udhëzime si të bëhet zbatimi I tyre në praktikë gjatë mësimdhënies.

• Në modulin 1 - Kemi të qartësuar - të qasurit ndaj arsimit për të rritur.

• Në modulin 2  -Të nxënit e te rriturve dhe mësimdhenia per te rritur.

• Në modulin 3 - Ofrohet njohuri për Komunikimin dhe dinamika e grupit në Arsimin për te Rritur,

• Ndërsa në Modulin 4 dhe 5 kemi Metodat e arsimit per te Rritur dhe Planifikimi,Organizimi dhe vlerësimi per te rritur.

Këto module ofrojnë bazat teorike të seciles temë,është lloj udhërrëfyesi për zbatimin e përmbajtjes së tij nga trajnerët,udhëzime dhe këshilla të shumta për trajnerët në lidhje me zgjedhjen e metodave të punës,krijimin e pyetjeve të provimeve ,udhëzimin e nxënësve si te bëjnë punën individuale,përdorimin e literaturës shtesë e shumë të tjera.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.