Punëtori – Analiza e nevojave të shkollave mesme profesionale dhe Qendrave të Kompetences për Implementimin e nivelit 5 të kualifikimeve

e daten 11 Maj 2018, në bashkëpunim me Agjencionin për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsimin e të Rriturve, (AAAPARr) është mbajtur punëtoria e parë me drejtorët dhe Koordinatorët e shkollave të mesme profesionale dhe qendrave të kompetences, për ti njoftuar ata lidhur me hulumtimin i cili do të realizohet në kuadër të institucioneve të tyre arsimore . Ky hulumtim ka për qëllim analizen e nevojave në teren në baza të profesioneve, për mundësitë e implementimit të nivelit 5 të kualifikimeve në institucionet shtetrore të arsimit në Republiken e Kosoves.

Në këtë punëtori kanë marrë pjesë 27 persona , të cilët janë njoftuar më pyetsorin i cili do tu shpërndahet të gjitha shkollave profesionale dhe qendrave të Kompetences , dhe me  procedurat tjera të nevojshme për mbarëvajtjen e këtij hulumtimi .

Realizimi i këtij hulumtimi  do të shërbejë për mbledhjen e të dhënave në bazë të profesioneve  që ofrohen  në shkollat e mesme profesionale shtetrore dhe qendrave të kompetences , për mundësit dhe nevojat e tyre për të qenë në gjendje të fillojnë me implementimin e nivelit 5 të kualifikimeve duke u bazuar në Kornizen kombëtare të Kualifikimeve në Republiken e Kosoves  .

Hulumtimi në fjalë   do të shërbejë për AAAPARr  dhe akterët tjerë relevant ,  si një udhërrefyes për zhvillimin e kurrikulave dhe programeve të nevojshme arsimore , dhe zhvillimin  e kapaciteteve të nevojshme   për nivelin 5 te kualifikimeve , duke u bazuar ne specifikat dhe nevojat e tregut te punes në Republiken e Kosovës . Hulumtimi në fjalë do të ketë formën e një raporti , i cili do tu dorëzohet të gjithë akterëve relevant të cilët merren me arsimin profesional dhe arsimin e të rriturve në Republikën e Kosovës.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.