Punëtoria - Rishikimi dhe plotësimi i Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve në Kosovë

DVV International, në bashkëpunim të ngushtë me Autoritetin kombëtar të kualifikimeve (AKK) në Kosovë , kanë organizuar punëtorin e parë e cila ka të bëj me rishikimin dhe plotësimin e kornizes kombëtare të kualifikimeve (KKK) në Republiken e Kosoves.

DVV International, në bashkëpunim të ngushtë me Autoritetin kombëtar të kualifikimeve (AKK) në Kosovë , kanë organizuar punëtorin e parë e cila ka të bëj me rishikimin dhe plotësimin e kornizes kombëtare të kualifikimeve (KKK) në Republiken e Kosoves. Rishikimi dhe plotësimi i KKK është i nevojshëm për shkak se publikimi i fundit i dokumentit të KKK është bërë në vitin 2011 dhe nga atëherë deri me tani sistemi i edukimit në kosovë ka pasur shumë ndryshime në sektorët e ndryshëm, janë zhvilluar procedura te reja dhe dokumente te ndryshme të cilat kanë ndikim në sistemin e kualifikimeve të cilat duhet të pasqyrohen në dokumentin e ri te KKK. Gjatë vitit 2019 DVV International do ti ofrojë mbështetje AKK për realizimin e projektit në fjalë , përmes realizimit të aktiviteteve të specifikuara më poshtë;

·         Konsulencë me ekspert lokal që do të përfshihet për rishikimin e dokumentit të KKK, më saktësisht editimi i dokumentit si dhe mbajtja e koherencës në mes strukturës dhe përmbajtjes në këtë dokument;

·         Organizimi i tri punëtorive në vend ose në rajon duke e përfshirë grupin e ngushtë (bërthamë) rreth 15 persona për rishikimin e KKK, i cili do punojë ngushtë me ekspertët e angazhuar për të azhurnuar dokumentin e ri të KKK;

·         Organizimi i një Konference promovuese, (për prezantim publik të dokumentit të KKK me karakter ndërkombëtar, rajonal dhe me pjesëmarrje të të gjitha palëve relevante të sistemit të arsimit dhe aftësimit profesional ,arsimit për të rritur, dhe arsimit të lartë, në Kosovë. 

Si rezultat i procesit të rishikimit të KKK, është finalizimi i këtij dokumenti  i cili të dizajnohet dhe shtypet. Dizajni i Kornizes së re të Kulifikimeve në Kosovë do të jetë i përshtatshëm, modern, kreativ dhe komunikues për audiencën e gjerë. Publikimi , do të bëhet në tri gjuhë (shqip  anglisht dhe serbisht)  dhe do të financohet nga AKK;

Korniza Kombëtare e Kualifikimeve është një komponent e rëndsishme me të cilën synohet të përmisohet qasja në punë dhe në mësimin e mëtutjeshëm duke u siguruar që kualifikimet të jenë ne harmoni me kriteret e cilësisë,kërkesat për punësim dhe kërkesat e individëve.

 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.