Nënshkrimi i Memorandumit të Bashkëpunimit ne mes të DVV International dhe Fakultetit te Edukimit në Prishtinë

Me datën 04. Mars 2022 u nënshkrua Memorandumi i Bashkepunimit (MB) ne mes të DVV International në Kosovë dhe Fakultetit të Edukimit në Prishtinë (UP) , për lansimin e kurrikulit modular ndërkombëtarë të trajnimeve për edukatorët e të rriturve ,,Curriculum globALE” . Kjo kurrikulë është zhvilluar nga Instituti gjerman për arsimin e të rriturve (DIE), në bashkëpunim me DVV International dhe përmban 6-Module të ndara të cilat janë të bazuara në kompetenca për trajnimin e edukatorëve për të rritur në mbarë botën .

Me  datën  04. Mars 2022 u nënshkrua Memorandumi i Bashkepunimit (MB) ne mes të DVV International në Kosovë dhe Fakultetit të Edukimit  në Prishtinë (UP) , për lansimin e kurrikulit modular ndërkombëtarë  të  trajnimeve për edukatorët e të rriturve   ,,Curriculum globALE” . Kjo  kurrikulë është zhvilluar nga Instituti  gjerman për arsimin e të rriturve (DIE), në bashkëpunim me DVV International dhe   përmban 6-Module të ndara të cilat janë të bazuara në kompetenca për trajnimin e edukatorëve për të rritur në mbarë botën .

Përmes lansimit të kësaj kurrikule  në kuadër të fakultetit shtetëror të edukimit  në Prishtinë  , do të ofrohen njohuri bazike - andragogjike , për trajnime të  trajnerëve , mësimdhënësve  dhe menaxherëve,  të cilët janë të kyqur në institucionet e ndryshme  të arsimimit të të  rriturve në Kosovë.

Roli i edukatorit të të rriturve, siç është konceptuar në Curriculum globALE, është bazuar në vlera të përbashkëta dhe parime që janë me rëndësi universale në mbarë botën .

Përmes lansimit të saj në kuadër të Fakultetit të Edukimit në Prishtinë , ajo do të përshtatet në kontekstet qendrore dhe lokale  edhe në Kosovë . Përmes  lansimi të kësaj kurrikule pë njohuri bazike-andragogjike  të njohura edhe nga UNESCO ,   do të krijohet një qëndrueshmëri afatëgjate  për trajnimin bazik-andragogjik , të njohur në nivel global  për  edukatorët e të rriturve  edhe në Kosovë.

 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.