Njohja e mësimit paraprak dhe ndërtimi i kapaciteteve të praktikuesve mbi njohjen e mësimit paraprak

Në datat 13 dhe 14 Tetor 2020, Dvv International në bashkëpunim me" Autoritetin Kombëtar i Kualifikimeve " i Kosovës ,kanë organizuar një puntori dy ditore.Ky Seminar ka për qëllim mundësimin dhe zhvillimin e politikave të mëtutjeshme për Njohjen e Mësimit Paraprak dhe ngritjen e kapaciteteve te praktikuesve të Njohjes së Mësimit Paraprak.

Në datat 13,14 Tetor 2020, Dvv International në bashkëpunim me Autoritetin Kombëtar i Kualifikimeve të Kosovës kanë organizuar një puntori dy ditore.Ky Seminar ka për qëllim mundësimin dhe zhvillimin e politikave të mëtutjeshme për Njohjen e Mësimit Paraprak dhe ngritjen e kapaciteteve te praktikuesve të Njohjes së Mësimit Paraprak.

Në trajnim ishin pjesëmarrës rreth 30 persona,koordinator,mentor dhe vlerësuesit të institucioneve qe kanë aplikuar në AKK për procesin e akreditimit të NjMP-se,ku u diskutua për Objektivat e përgjithshme të NjMP-se,detyrat e zbatimit të NjMP-se,Koordinatorin,Mentorin dhe vlerësuesit e brendshëm dhe të jashtëm.Në këtë trajnim u perfshinë edhe antarët e ekipeve vlerësuese që do të angazhohen në procesin e akreditimit të institucioneve per zbatimin e Njohjes së Mësimit Paraprak sipas fushave dhe sektoreve perkates te sigurimit te cilësisë.

 DVV International ne Kosovë mbështet vazhdimisht misionin e Autoritet Kombëtar të Kualifikimeve dhe zhvillon Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve në kontekstin e te mësuarit gjatë gjithë jetës gjithmonë në përputhje me nevojat dhe kërkesat e shoqërisë tonë.Vizioni I AKK është krijimi I një sistemi cilësor të besueshëm dhe po ashtu transparent të kualifikimeve kombëtare,kjo në mënyrë që të rriten mundësitë për lëvizje kombëtare dhe ndërkombëtare.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.