Java virtuale e edukimit tërë jetësor në Kosovë

Zyra DVV International ne Kosove në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në Kosovë, organizuan Javën virtuale të edukimit tërë-jetësor përgjatë ditëve 30 Nëntor deri më 04 Dhjetor 2020.Në të gjitha sesionet e javës ishin pjesëmarrës 683 persona.

Zyra DVV International ne Kosove në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në Kosovë, organizuan Javën virtuale të edukimit tërë-jetësor përgjatë ditëve 30 Nëntor deri më 04 Dhjetor 2020.Në të gjitha sesionet e javës ishin pjesëmarrës 683 persona.

Këtë vit, organizimi i Javës së edukimit tërë-jetësor u bë në mënyrë virtuale për shkak të pandemisë globale COVID-19. Andaj, për t’iu përgjigjur sfidave të shkaktuara nga COVID-19 dhe për të identifikuar hapat e mëtejmë për zhvillim, gjatë dhe pas pandemisë, u organizua Java virtuale e edukimit tërëjetësor. Ky organizim solli së bashku akterë të ndryshëm në fushën e arsimit në Kosovë, respektivisht nxënës dhe mësimdhënës, udhëheqës të institucioneve arsimore, politikë-bërës, përfaqësues të organizatave joqeveritare, për të diskutuar çështjet e edukimit tërë-jetësor dhe arsimit për të rritur. Aktivitetet e Javës virtuale të edukimit tërë-jetësor përfshinë konferencën dy ditore, ku në ditën e parë u ftuan përfaqësues të institucioneve për të diskutuar rreth temave që përfshinë arsimin për të rritur dhe edukimin tërëjetësor për zhvillim të qëndrueshëm, qasjet inovative dhe digjitalizimi i arsimit në Kosovë gjatë pandemisë COVID-19 si dhe rreth rëndësisë së teknologjisë në zgjidhjen e problemeve të arsimit për të rritur në kohë pandemie, të gjitha këto tema të ndara nëpër sesione të ndryshme gjatë ditës. Ndërsa në ditën e dytë të konferencës u diskutua rreth njohjes së mësimit paraprak përkatësisht rëndësisë së akreditimit, miratimit dhe njohjes së mësimit paraprak për zhvillim të qëndrueshëm si dhe tema e sesionit të fundit që ishte transformimi digjital i arsimit. Ndërkaq, aktivitetet e mëtejme përfshinë prezantime të hapura për publikun e gjerë rreth aftësive të edukimit në karrierë për jetë, të mësuarit dhe punës në komunitet, rëndësisë së aftësive digjitale dhe sipërmarrëse për jetë si dhe dita e fundit që konsistoi në tri sesione të ndryshme për promovimin e programeve të trajnimit në fushën e teknologjisë së informacionit nga qendrat trajnuese në vend.

Në sesionet e para të Javës virtuale të edukimit tërë-jetësor u ftuan përfaqësues nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Roli i MASH, përkatësisht Divizionit të arsimit dhe aftësimit profesional dhe arsimit për të rritur është vendimtar në hartimin e politikave, planifikimin strategjik, identifikimin e nevojave dhe propozimin e masave të ndryshme për avancimin e arsimit dhe aftësimit profesional dhe arsimit për të rritur.

Për të diskutuar rreth digjitalizimit të arsimit gjatë pandemisë dhe rëndësisë së teknologjisë u ftuan përfaqësues nga Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur (AAAPARr) si dhe përfaqësues nga shkolla profesionale. Tutje, për të dhënë kontributin e tyre në këtë konferencë si akterë të rëndësishëm në fushën e arsimit u ftuan edhe përfaqësues nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit, Instituti Riinvest dhe Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës. Folës të ftuar pati edhe nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve për të prezantuar rreth proceseve të verifikimit, validimit dhe akreditimit të kualifikimeve të arsimit dhe aftësimit profesional, me fokus në komponentin e Njohjes së mësimit paraprak (NjMP), për të cilin e ftuar ishte edhe koordinatorja për NjMP nga Qendra e aftësimit profesional në Gjilan.

Në këto sesione te javës u arritën shumë konkluzione dhe rekomandime sic janë :

• Të përshtatet procesi i edukimit duke e theksuar rëndësinë e këshillimit dhe orientimit në karrierë, me fokus të veçantë në arsimin tërë-jetësor, i cili fillon nga mësimi parashkollor e vazhdon gjatë gjithë jetës.

• T’i kushtohet më shumë vëmendje edukimit tërë-jetësor dhe punës vullnetare pasi që kanë rëndësi të madhe në edukimin dhe zhvillimin personal e profesional të të gjithë personave, pa dallim moshe.

 • Të vazhdohet trajnimi i të gjithë mësimdhënësve të Arsimit Parauniversitar në Kosovë për programin e ECDL-së, si dhe të monitorohet puna e mësimdhënësve të certifikuar në këtë program.

 • Të jetësohet projekti për digjitalizimin e shkollave, duke vënë në prioritet pajisjen e shkollave me mjete të reja në TIK-ut.

• Të krijohet një mekanizëm ligjor për njohjen e vlefshmërisë së certifikatave të ECDL në sistemin e pikëzimit për regjistrim në klasën e X-të dhe për regjistrim në universitet.

 • Shkollat të bashkëpunojnë me mësimdhënësit e certifikuar në ECDL për të transmetuar përvojën e tyre tek kolegët e shkollës.

 • Shkollat të shfrytëzojnë një pjesë të autonomisë për të integruar ECDL-në në shkollë.

 • Për të zvogëluar ndasinë digjitale duhet të krijohen qendra të përbashkëta të qasshme nga komuniteti dhe trajnime sistematike për mësimdhënës dhe shërbyes civil për t’i përvetësuar shkathtësitë e tyre.

 • Patenta e ndërmarrësisë nuk duhet të jetë pjesë e kurrikulës vetëm formalisht, por duhet të shtyhet implementimi i saj për shkak të rëndësisë së madhe që ka. Përdorimi i patentës së ndërmarrësisë në sistemin e arsimit në Kosovë do të krijonte një kulturë të ndërmarrësisë në shoqëri duke sjelle përfitime të shumta ekonomike, si për nxënësit ashtu edhe për vendin tonë.

 • Të funksionalizohet platforma e-Edukimi që është nën menaxhimin e MASH-it për të mundësuar kyçjen dhe përdorimin e kësaj platforme.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.