Punëtoria - Hartimi i Planit të Veprimit për implementimin e objektivit - 5 - ARr në Kosovë , bazuar në PSAK 2022-2026.

DVV International - zyra në Kosovë ka ofruar në vazhdimësi mbështetjen e saj , profesionale dhe teknike , gjatë procesit të hartimit të PSAK-2022-2026 , respektivisht gjatë hartimit të komponentes së ARr – dhe Objektivit -5 , i cili ka të bëj me zhvillimin e mëtutjeshëm të ARr gjatë 5 viteve të ardheshme në Kosovë . Kjo mbështetje i’u është ofruar Ministrisë së Arsimit Shkencës Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI) dhe akterëve tjerë relevat shtetërorë të arsimit në Kosovë ( AAAPARr , AKK , etj.).

30 Mars - 01 Prill , 2022

DVV International - zyra në Kosovë ka  ofruar në vazhdimësi mbështetjen e saj , profesionale dhe teknike , gjatë procesit të hartimit të PSAK-2022-2026 , respektivisht gjatë hartimit të  komponentes së ARr – dhe Objektivit -5 ,  i cili ka të bëj me zhvillimin e mëtutjeshëm të ARr gjatë 5 viteve të ardheshme në Kosovë . Kjo mbështetje i’u është ofruar Ministrisë së Arsimit Shkencës Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI) dhe akterëve tjerë relevat shtetërorë të arsimit në Kosovë ( AAAPARr , AKK , etj.).

Pas finalizimit të Draftit – final të PSAK-2022-2026  , DVV International në dakordim me MASHTI kanë  organizuar Punëtorinë  dy – ditore (30 Mars – 01 Prill) në të cilen kan marr pjesë 11 persona -  përfaqësues dhe vendimmarrës nga institucionet relevante shtetërorë ( MASHTI , AAAPARr , AKK ) dhe përfaqësues të DVV International në Kosovë . Gjatë kësaj Punëtorie , është analizuar në detaje Objektivi -5 i PSAK - 2022 -2026  dhe janë dhënë rekomandimet për hartimin e Planit të Veprimit , dhe implementimin e  aktiviteteve të domosdoshme , të cilat do të mundësojnë arritjen e Indikatorëve  për ARr , të paraparë  në objektivin – 5 të PSAK 2022-2026 .Të gjitha  rekomandimet e daluara nga kjo punëtori dy-ditore , janë adresuar tek grupi bërthamë i hartimit të PSAK -2022-2026 , dhe personat përgjegjës në kuadër të MASHTI , të cilët do të miratojnë versioni final të Planit të veprimit për implementimin e PSAK-2022-2026 në Kosovë . 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.