Zhvillimi i programeve të arsimit për të rritur për nivelin 5 të kualifikimeve sipas Kornizes Kombëtare të Kualifikimeve në Kosovë (KKK)

Zhvillimi i programeve për nivelin 5 të kualifikimeve sipas standardeve të profesioneve të validuara nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) ka filluar që nga muaji Mars 2021.Zhvillimi i këtyre programeve të reja për arsimin e të rriturve në Kosovë është duke u realizuar në bashkëpunim me Agjencionin e Arsimit-Aftësimit Professional dhe Arsimit për të Rritur (AAAPARr)

Zhvillimi i programeve për nivelin 5 të kualifikimeve sipas standardeve të profesioneve të
validuara nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) ka filluar që nga muaji Mars 2021.
Zhvillimi i këtyre programeve të reja për arsimin e të rriturve në Kosovë është duke u realizuar
në bashkëpunim me Agjencionin e Arsimit-Aftësimit Professional dhe Arsimit për të Rritur (
AAAPARr) Projekti është duke u implementuar si rezultat i realizimit të hulumtimit të
mëparshëm dhe zhvillimit të standardeve të profesioneve për nivelin 5 të kualifikimeve për
profesionet ; Automekanik , Metalpunues, Rrobaqepsi , Ngrohje qendrore dhe Klimatizim dhe
IT dhe Marketing, mbështetur nga DVV International . Standardet e profesioneve të përmendura
më lart janë, zhvilluar nga AAAPARr me mbështetje profesionale dhe teknike nga DVV
International dhe janë validuar nga AKK gjatë vitit të kaluar duke u bazuar në hulumtimin
paraparak i cili ka shërbyer për mbledhjen e të dhënave në bazë të profileve arsimore që
ofrohen në 6 Qendrat e Kompetencës (QK), dhe mundësitë dhe nevojat e tyre për të filluar me
implementimin e programeve për të rritur në nivelin 5 të kualifikimeve. Pas validimit të
standardeve të profesioneve të përmendura nga AKK , ka filluar procesi I zhvillimit të
programeve me mbështetje nga expertët e kontraktuar për profesionet specifike dhe
mbështetje teknike nga DVV International në Kosovë .
Pesë profilet arsimore të zgjedhura nga AAAPARr, për të cilat janë duke u zhvilluar këto
programe arsimore për të rritur, janë paraqitur si më të nevojshmet në harmoni me tregun e
punës në Kosovë, dhe pas validimit të tyre edhe nga Autoriteti Kombëtar i kualifikimeve do të
fillohet me implementimin e tyre në kuadër të 6 Qendrave te kompetencës në Kosovë.

Deri me daten 01.10.2021 ka përfunduar zhvillimi i programeve të nivelit -5 të kualifikimeve për
profesionet ; Metalpunues dhe Automekanik , ndërsa zhvillimi i tri programeve tjera Rrobaqepsi
, (Ngrohje qendrore dhe Klimatizim dhe IT dhe Marketing),është në process e siper dhe pritet të
përfundoj më se largu deri në fund të vitit 2021.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.