Edukimi për Qytetari Aktive dhe të Drejta të Njeriut

DVV International (Associacioni Gjerman për Arsimin e të Rriturve ) në bashkëpunim me organizaten jo- qeveritare në Kosovë – KEC ( Kosovo Education Center ) Ne datat 10 -18 dhjetor kane organizuar trajnimin Online “ Edukimi per qytetari aktive dhe te drejta te njeriut”.Ne keto 10 sessione te trajnimeve ishin rreth 25 pjesemarres,Trajner per te drejtat e njeriut dhe qytetarise demokratike nga e gjithe Kosova.Trajnimi I ketyre pjesemarresve eshte bere bazuar ne programin EDC/HRE te keshillit te Evropes.

DVV International (Associacioni Gjerman për Arsimin e të Rriturve ) në bashkëpunim me organizaten jo- qeveritare në Kosovë – KEC ( Kosovo Education Center ) Ne datat 10 -18 dhjetor kane organizuar trajnimin Online “ Edukimi per qytetari aktive dhe te drejta te njeriut”.Ne keto 10 sessione te trajnimeve ishin rreth 25 pjesemarres,Trajner per te drejtat e njeriut dhe qytetarise demokratike nga e gjithe Kosova.Trajnimi I ketyre pjesemarresve eshte bere bazuar ne programin EDC/HRE te keshillit te Evropes.

Njoftimi për pjesmarrje në këtë trajnim dhe përzgjedhja e pjesmarrësve  është bërë përmes thirrjes së hapur e cila është vendosur online ne rrjete sociale, nëpër Qendrat Rinore dhe Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC).

Moduli i trajnimit që iu është ofruar  pjesmarrësve në këtë trajnim  ka qenë një kombinim i programeve - Edukimi multikulturor, programit për të drejtat e njeriut dhe qytetarisë demokratike nga Këshilli i Evropës dhe programit Edukimi për drejtësi shoqërore nga ,,International Step by Step Association“ . Për të siguruar shpërndarje të mëtutjeshme të njohurive, aftësive dhe shkathtësive, në përmbyllje të trajnimeve,të gjithë pjesëmarrësit kanë marrë detyra specifike për të bërë në vendin e tyre të punës, aty ku e zhvillojnë aktivitetet e tyre ditore.

Qëllimi i këtij trajnimi është ngritja e kapaciteteve të OSHC-ve dhe të rinjve për të qenë qytetar aktivë dhe për të promovuar të drejtat e njeriut në shoqëri, si dhe ngritja e kapaciteteve të mësimdhënësve nga lëndët shoqërore për të avancuar mësimdhënien e koncepteve kyçe të qytetarisë aktive në shkolla.

Pjesemarresit u ndane shume te kenaqur me trajnimin,duke I vleresuar sikur sesione shume te dobishme dhe te nevojshme ne kete kohe te pandemise kur asgje nuk po funksionon sic ishte me pare.

VHS DVV International LogoBMZ Logo