Edukimi për Qytetari Aktive dhe të Drejta të Njeriut

DVV International (Associacioni Gjerman për Arsimin e të Rriturve ) në bashkëpunim me organizaten jo- qeveritare në Kosovë – KEC ( Kosovo Education Center ) Ne datat 10 -18 dhjetor kane organizuar trajnimin Online “ Edukimi per qytetari aktive dhe te drejta te njeriut”.Ne keto 10 sessione te trajnimeve ishin rreth 25 pjesemarres,Trajner per te drejtat e njeriut dhe qytetarise demokratike nga e gjithe Kosova.Trajnimi I ketyre pjesemarresve eshte bere bazuar ne programin EDC/HRE te keshillit te Evropes.

DVV International (Associacioni Gjerman për Arsimin e të Rriturve ) në bashkëpunim me organizaten jo- qeveritare në Kosovë – KEC ( Kosovo Education Center ) Ne datat 10 -18 dhjetor kane organizuar trajnimin Online “ Edukimi per qytetari aktive dhe te drejta te njeriut”.Ne keto 10 sessione te trajnimeve ishin rreth 25 pjesemarres,Trajner per te drejtat e njeriut dhe qytetarise demokratike nga e gjithe Kosova.Trajnimi I ketyre pjesemarresve eshte bere bazuar ne programin EDC/HRE te keshillit te Evropes.

Njoftimi për pjesmarrje në këtë trajnim dhe përzgjedhja e pjesmarrësve  është bërë përmes thirrjes së hapur e cila është vendosur online ne rrjete sociale, nëpër Qendrat Rinore dhe Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC).

Moduli i trajnimit që iu është ofruar  pjesmarrësve në këtë trajnim  ka qenë një kombinim i programeve - Edukimi multikulturor, programit për të drejtat e njeriut dhe qytetarisë demokratike nga Këshilli i Evropës dhe programit Edukimi për drejtësi shoqërore nga ,,International Step by Step Association“ . Për të siguruar shpërndarje të mëtutjeshme të njohurive, aftësive dhe shkathtësive, në përmbyllje të trajnimeve,të gjithë pjesëmarrësit kanë marrë detyra specifike për të bërë në vendin e tyre të punës, aty ku e zhvillojnë aktivitetet e tyre ditore.

Qëllimi i këtij trajnimi është ngritja e kapaciteteve të OSHC-ve dhe të rinjve për të qenë qytetar aktivë dhe për të promovuar të drejtat e njeriut në shoqëri, si dhe ngritja e kapaciteteve të mësimdhënësve nga lëndët shoqërore për të avancuar mësimdhënien e koncepteve kyçe të qytetarisë aktive në shkolla.

Pjesemarresit u ndane shume te kenaqur me trajnimin,duke I vleresuar sikur sesione shume te dobishme dhe te nevojshme ne kete kohe te pandemise kur asgje nuk po funksionon sic ishte me pare.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.