Hapja e kurseve modulare për profesionin Parukeri/Grim në qendrën e aftësimit profesional të sapo ndërtuar ne Podujevë

Duke u bazuar në Agjencin e Statistikave të Kosovës (ASK) e cila ka prezantuar anketën e fuqisë punëtore sipas së ciles shkalla e papunësisë në Kosovë është 30.7 % dhe papunësia më e theksuar është te gjinia femrore me 34.8%, krahasuar me meshkujt, 29.5% , DVV international ka bërë të mundur hapjen e kurseve të reja modulare për profesionin e Parukeris/Grimit , në qendren e re trajnuese ( e cila është ndërtuar gjatë vitit të kaluar ) në Podujevë.

Duke u bazuar në Agjencin e Statistikave të Kosovës (ASK) e cila ka prezantuar anketën e fuqisë punëtore sipas së ciles shkalla e papunësisë në Kosovë është 30.7 % dhe papunësia më e theksuar është te gjinia femrore  me 34.8%, krahasuar me meshkujt, 29.5% , DVV international ka bërë të mundur hapjen e kurseve të reja modulare për profesionin e Parukeris/Grimit , në qendren e re trajnuese ( e cila është ndërtuar gjatë vitit të kaluar ) në Podujevë.  Projekti është realizuar në bashkëpunim me Agjencionin e Punësimit në Republiken e Kosoves (APRK) respektivisht me Ministrin e Punës dhe Mirëqenjes Sociale (MPMS) i cili ka për qëllim zbutjen e pa punësisë në veqanti tek gjinia femrore , në rajonet më pak të zhvilluara në Kosovë .

Projekti është titulluar ,,Ngritja e aftësive dhe kompetencave të personave të pa punë për profesionin Parukeri/Grim  në qendrën e aftësimit te sapo ndërtuar ne Podujeve”, e që si objektiv ka aftësimin profesional të së paku 80 personave  në vit të regjistruar në listën punëkërkueseve për profesionin e cekur më lartë ,me qëllim të zbutjes së papunësisë,dhënies së mundësive për hapjen i bizneseve të vogla dhe vetëpunësimit. Projekti në fjalë në mënyrë specifike do të përfshijë:

§  Ngritjen e vetëdijes për themelimin e biznesit,tek personat që do të marrin pjesë në kurset modulare ;

§  Ngritjen e aftësive, shkathtësive dhe kompetencave të tyre në fushën e Parukerisë/Grimit;

§  Punësimin-apo vetëpunësimin e kandidateve pas vijimit të trajnimeve.

Në mungesë të fondeve nga MPMS, DVV International ka mundësuar furnizimin me pajisje të nevojshme të punëtorisë për Parukeri/Grim në qendren e aftësimit te sapo ndërtuar ne Podujeve , dhe ka siguruar pagën mujore për një trajnere të zgjedhur në bashkëpunim me APRK për profesionin Parukeri/Grim ,e cila do të ofrojë trajnime për kursantet deri në fund të vitit 2019.

Ndërsa Qendra e aftësimi tprofesional në Podujeve respektivisht APRK-MPMS për realizimin e këtij Projekti ka ofruar :Shpenzimet rrjedhëse mujore te objektit ,hapësirën ne kuadër te qendres ku do te ofrohen  kurset , listën e personave të zgjedhur për trajnim, dhe ka siguruar  programin e trajnimit. ( Programi i trajnimeve për profesionin  Parukeri/Grim do të jetë i njëjtë me ato që janë duke u përdorur në qendrat tjera të Aftësimit profesional në Kosovë dhe të cilat janë të akredituar nga Autoriteti Kombëtarë i kualifikimeve në Kosovë).

Projekti parashihet të vazhdojë së paku edhe gjatë dy viteve të ardhëshme dhe APRK , respektivisht MPMS eshtë zotuar se nga fillimi i vitit 2020 , te gjitha shpenzimet do te mbulohen nga MPMS .

 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.