Prezantimi i dy programeve afatshkurtra (modulare) “Instalimi Elektrik” dhe “Ndërtimtari-murator”

Në kuadër të projektit "Zhvillimi i programeve afatshkurtra (modulare) të arsimit për të rritur dhe përdorimi i këtyre programeve në kuadër të gjashtë Qendrave të Kompetencës (QK) dhe shkollave të mesme profesionale (SHKMP) në Kosovë”, më 21 dhjetor 2022, është mbajtur punëtoria lidhur me procesin e zhvillimit të programeve afatshkurtra (modulare) për profesionet: “Instalimi elektrik” dhe “Ndërtimtari-murator”.

Në kuadër të projektit "Zhvillimi i programeve afatshkurtra (modulare) të arsimit për të rritur dhe përdorimi i këtyre programeve në kuadër të gjashtë Qendrave të Kompetencës (QK) dhe shkollave të mesme profesionale (SHKMP) në Kosovë”, më 21 dhjetor 2022, është mbajtur punëtoria lidhur me procesin e zhvillimit të programeve afatshkurtra (modulare) për profesionet: “Instalimi elektrik” dhe “Ndërtimtari-murator”.

25 pjesëmarrësit në këtë punëtori ishin përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Shkencës Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI), QK-ve dhe SHKPM-ve.

Prezantimi i draft-programit “Instalimi elektrik” u bë nga dy ekspertët e angazhuar nga DVV International për zhvillimin e këtij programi të ri për Arsimin për të Rritur (ARr), znj. Mendohije Krelani-Istogu dhe z. Menderes Veseli. Kurse, prezantimi i draft- programit “Ndërtimtari-murator” u bë nga dy ekspertët tjerë të angazhuar nga DVV International, z. Gëzim Bajraktari dhe z. Arbror Hetemi.

Katër ekspertët shpjeguan mënyrën e hartimit të secilit program veç e veç, duke i kushtuar më shumë vëmendje përmbajtjes së moduleve brenda programit, kohëzgjatjes së programit dhe mënyrës së vlerësimit. Hartimi i këtyre dy programeve bazohet në rezultatet dhe rekomandimet e dala nga hulumtimi i gjendjes paraprake të kapaciteteve teknike dhe profesionale të QK dhe SHKMP, i cili u prezantua më 9 nëntor 2022.

Pas prezantimit të draftit të parë për secilin program, u zhvilluan diskutime në mes të pjesëmarrësve dhe ekspertëve të angazhuar. Madje, u dhanë edhe rekomandime konkrete për të dy programet, disa prej të cilave lidhen me numrin e orëve që duhen mbajtur për modul; moshën e kandidatëve që do të ndjekin kurset për programet e zhvilluara; mbajtjen e më shumë orëve me pjesën praktike sesa teorike; dizajnimin e certifikatave, etj.

Ndryshe, zhvillimi i programeve të reja për ARr në kuadër të projektit i cili implementohet nga Agjencia për Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe Arsimin e të Rriturve (AAAPARr), me mbështetje nga DVV International, do të bazohet në standardet e validuara dhe të miratuara nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) dhe në harmoni me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve në Kosovë.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.