Punëtoria “Prezantimi i draft-programit afatshkurtër (modular) për Teknologji Informatike dhe Komunikim - TIK”

Me 08 Dhjetor 2023, DVV International në Kosovë, në bashkëpunim me AAAPARr organizuan punëtorinë “Prezantimi i draft-programit afatshkurtër (modular) të arsimit për të rritur për Teknologji Informatikë dhe Komunikim (TIK)”. Në këtë punëtori morën pjesë 20 pjesëmarrës, përfaqësues nga Agjencioni për Arsim-Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur (AAAPARr) si dhe Drejtor/e të Shkollave/ Qendrave të Kompetencës.

Me 08 Dhjetor 2023, DVV International në Kosovë, në bashkëpunim me AAAPARr organizuan punëtorinë “Prezantimi i draft-programit afatshkurtër (modular) të arsimit për të rritur për Teknologji Informatike dhe Komunikim (TIK)”.  Në këtë punëtori morën pjesë 20 pjesëmarrës, përfaqësues nga Agjencioni për Arsim-Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur (AAAPARr) si dhe Drejtor/e të Shkollave/ Qendrave të Kompetencës.

Znj. Fikrije Zymberi U.d të Drejtorit të përgjithshëm të AAAPARr si dhe Udhëheqësi i  organizatës DVV Interntional në Kosovë Z.Ramadan Alija,  kishin  nga një fjalë hyrëse gjatë kësaj punëtorie.

Në fjalinë e saj hyrëse Znj, Zymberi shprehu rëndësinë e integrimit dhe zhvillimit të kurseve afatshkurta për të rritur në TIK. Sipas saj këto kurse do të ndikonin në zhvillimin e mëtutjeshem të ARr në Kosovë. Ndërkaq drejtori i organizatës DVV Interntional në Kosovë Ramadan Alija informoi të pranishmit për aktivitetet dhe rezultatet e arritura në bashkëpunim me AAAPARr për periudhën 2021 deri 2023.

Sipas tij DVV international ka mbështetur themelimin e Rrjetit jo formal, Adult Learning and Education Network in Kosovo – ALE NK, në kuadër të të cilit rrjet është anëtarë edhe AAAPARr.  Në vazhdim. Z. Alija potencoi se gjatë vitit 2021 janë zhvilluar standarde të profesioneve për nivelin 5 të kualifikimeve për profesionet; Automekanik, Metalpunues, Rrobaqepsi, Ngrohje qendrore dhe Klimatizim dhe IT dhe Marketing. Ndërsa viti 2022 karakterizohet me hartimin e Programit Instalimi Elektrik, Ndërtimtari/ Murator  dhe draft-programi afatshkurtër (modular) i arsimit për të rritur në TIK”.  Pas fjalës hyrëse nga Z.Alija, drafti përmbledhës për TIK u prezentua nga Z.Muzafer Ademaj dhe Z.Enes Vezaj. Gjatë prezentimit të programit  modular afatëshkurtër për TIK, nga të dy ekspertët  Z. Ademaj dhe Z. Vezaj  u specifikua  se programi perfshinë 6 module, gjithsej 320 orë,  në këto module planifikohet që kandidati të aftësohet për instalimin e paisjeve hyrëse – dalëse, pjesëve tjera si dhe konfigurimin e tyre, instalimin e sistemit operativ dhe konfigurimin e tij, instalimin e aplikacioneve dhe konfigurimin e tyre dhe shkathtësi tjera.

Këto module përfshijnë: përshkrimin e modulit, titullin dhe kodin, qëllimin, kohëzgjatjen e modulit, kreditë e modulit si dhe kriteret e rekomanduara.

Pas prezantimit të këtij materiali, u dhanë disa rekomandime si: qartësisa në lidhje me çështjen e çertifikimit modular, pra të përcaktohet dhe konkretizohet mënyra e çertifikimit të këtyre programve, të bëhet miratimi i çertifikatave nga MASHTI për të bërë më të qartë mësimin në formën e kurseve të shkurtra modulare, në përputhje me rregulloren e arsimit për të rritur. Rekomandim tjetër ishte përcaktimi i kostove financiare për kurset e aftëgjata dhe ato të shkurtra. Kërkesa këto që do të paraqiten tek MASHTI, për të mundësuar vazhdimin e zbatimit të suksesshëm të këtyre programeve.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.